07 Vxɴɮ, 2004

hindinew.gif (7355 bytes)

lionn1.gif (1478 bytes)

nav.jpg (3804 bytes)

DOWNLOAD  and Install Hindi font in your system

 

BEʭ j BE BEʭ b ɮBEɮ BE BE {ɮ {x̴Sɮ BEx BE +Oc

17 {, 1925

x< n,---------------

07 Vxɴɮ, 2004

    BEʭ j g Vxl ˺c x BEʭ b BE ɮ ɮBEɮ BE BE {ɮ {x̴Sɮ BEx BE +Oc BE c * +V c V BE BEʭ ʴ{hx + -xi vɮ jɪ BE ABE nx BE x BE vi BE c l * =xcx BEc BE n =SS |iɪM ʴ{hx Bɴɺl BE ʴBEɺ BE A vxBE + xi Ƥv vɮ Vɰ c * =xcx BEc BE xɪji Vɮ BE ix Bɴɺl xA |h {EBE BE = ABE VҴi + Miɶ |h xx cM iBE {nɴɮ f< V BE + BEx BE +nx f * {ɮn̶i, ɺl |iɪMi, xBEBEh + Mhɴk xɪjh, BEɪBEi + SUi BE x< ʴ{hx Bɴɺl |J lx n Vx ScA *

    BEʭ jɪ uɮ iɮ BEA MA BEʭ ʴ{hx {ɮ b +vxɪ BE SS BEi cA BEʭ j x BEc BE <ɺ xV + cBEɮ Fj |iɺ{v BEʭ b BE fɴ M + v Jɮn BExp + BEx Vɮ BE l{x BE fɴ M * =xcx BEc BE b +vxɪ +x֤v +vʮi BEʭ BE Bɴɺl c, VɺBE +iMi BE{xɪ Jic {nɴɮ BE ʤɵE + BEx BE |tMBE + {VMi cɪi c BEx BE A +x֤v BEi c *

    BEʭ Fj -xi ci{h vɮ BE Vɰi BE SS BEi cA =xcx BEc BE ci lx {ɮ BEʭ M |iɤv BE BEɮh -ɪ x +{x Jx BE ɪ Ji BE J U J c * BE {]]nɮ BE vxBE xi x Vx BE ciɮ <i + Jic {nɴɮ fx nn BEi c *

    x BE Ƥvi BEi cA BEʭ V j, g cBEn xɮɪh n x -vɮ BE ɣ BEɪǵE {Sɪi ƺl+ BE BEx BE +ɴɶBEi {ɮ V n * =xcx BEc BE <x ƺl+ BE BEA ʤx n BE ʴBEɺ BEɪ +{Fi {Ei xc BEi c *

    +{x Ƥvx , BEʭ Sɴ g +ɮ BE Vx x BEc BE BEʭ b {ɮ V BE xɪjh BE f BE Vx ScA iBE < xV Fj BE Mnɮ +ɺx c BE * =xcx BEc BE {c cʮi Ei BEx BE Ji +< + +ɤ nںɮ cʮi Ei b +x ScA *

    ZA MA vɮ BE M BEx BE ʺʺ ABE ɭ]Ҫ + ci BEɪ BEx ABE nx BE < x BE =q䶪 l * ɮi ɮBEɮ + V ɮBEɮ BE ʮ~ +vBEʮ + ɭ]Ҫ B{ɮ + =tM {ʮP BE |ixvMh x < x M ɪ *

 

../i